മാമ്മൂട് ലൂർദ്ദ് മാതാ ഇടവക ദൈവാലയ കൂദാശ - October 27 2018